AKTUALNOŚCI

2018.02.27

Prezentacje publiczne rozwiązań projektowych - podsumowanie.

Przedmiotem przeprowadzonych prezentacji rozwiązań projektowych był przebieg tras planowanych wariantów Przebudowy DK75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz, Odcinek I – II Etap Łącznika „Brzeskiego”, zlokalizowanego na terenie województwa małopolskiego, na terenie miasta Brzesko.

Data i miejsce spotkania zostały ustalane z Przedstawicielami Miasta Brzesko zarządzający terenami przez które przebiegają projektowane trasy wariantów łącznika Brzeskiego.
Przed spotkaniem informacyjnym z Projektantem oraz przedstawicielami Inwestora zainteresowani mogli zapoznać się z materiałami projektowymi dotyczącymi budowy łącznika „Brzeskiego” w siedzibie Urzędu Miasta Brzesko, na stronie internetowej miasta, stronie internetowej GDDKiA oraz w ogłoszeniach prasowych i tablicach ogłoszeń.
Na zapoznanie się z materiałami przeznaczono około 10 dni. W ostatnim dniu wyznaczonego czasu na zapoznanie się z dokumentacją, odbyły się spotkania informacyjne, na których zainteresowani mogli uzyskać informację od projektanta, który pełnił całodzienny dyżur w godz. od 10:00 do 16:30.

Spotkanie z udziałem Zainteresowanych, Projektanta, Inwestora oraz przedstawicieli Gmin odbywały się o godz.17:00 i trwały do wyczerpania tematów związanych z inwestycją. O godz. 17:00 odbyła się prezentacja planowanego przedsięwzięcia z udziałem przedstawicieli GDDKiA o/Kraków, na którym przedstawiono przebieg planowanych wariantów tras łącznika „Brzeskiego”, oraz rozwiązania projektowe z nim związane, procedurę wykupów nieruchomości, sposoby ochrony środowiska przed wpływem przedmiotowej inwestycji. W prezentacji zamieszczone zostały informacje dotyczące podstawowych parametrów technicznych drogi klasy GP, węzłów drogowych, skrzyżowań, dróg dojazdowych do obsługi terenów przyległych do drogi, oraz zakresu budowy ekranów akustycznych. Po zaprezentowaniu materiałów, poinformowano uczestników spotkań o sposobie i terminie składania wniosków i uwag do przedstawionej dokumentacji. W dalszej części spotkania mieszkańcy mieli okazję zadać pytania przedstawicielom Inwestora i Projektantom.

Pytania i zastrzeżenia dotyczyły głównie:
• wykupu nieruchomości będących w pobliżu oraz na trasie niniejszej inwestycji,
• ekranów akustycznych i ich lokalizacji,
• dróg dojazdowych, lokalizacji i szerokości,
• odwodnienia drogi i odprowadzenia wód,
• terminu rozpoczęcia inwestycji.

Ankiet z uwagami do przedstawionych rozwiązań projektowych dostarczono w ilości 40 szt.
Szczegółowe zestawienie ankiet dostępne jest w zakładce "MATERIAŁY"

2017.11.14

Prezentacje publiczne rozwiązań projektowych.

Sweco Engineering Sp. z o.o., ul Wielicka 30, 30-552 Kraków, działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kraków, informuje, że zamierza przeprowadzić prezentacje publiczne rozwiązań projektowych dotyczące przedsięwzięcia pn.: "PRZEBUDOWA DK75 KLASY GP NA ODCINKU BRZESKO - NOWY SĄCZ ODCINEK I, II ETAP ŁĄCZNIKA „BRZESKIEGO”"

W związku z powyższym, w dniach od 16.11. 2017 do 28.11.2017 w godzinach urzędowania będzie można zapoznać się z celami i zakresem oraz opisem w/w. inwestycji, a także planami sytuacyjnymi dwóch wariantów przebiegu trasy drogi, które będą do wglądu w Referacie Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Brzesku, pok. 107 oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Kraków: www.krakow.gddkia.gov.pl oraz na powyższej stronie (sekcja "MATERIAŁY") oraz stronie Urzędu Miasta Brzesko: www.brzesko.pl.

Jednocześnie informujemy, że w ramach publicznych prezentacji rozwiązań projektowych w dniu 28.11.2017 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Brzesku będą pełnili dyżur w godzinach 10:00 ÷ 16:30 projektanci opracowujący dokumentację dla w/w inwestycji, natomiast spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli GDDKiA, odbędzie się o godz. 17:00 tego samego dnia.

2017.10

Uzyskano zatwierdzenie GDDKiA (Departament Studiów) dla wykonanych Analiz i Prognoz Ruchu.

2017.07-2017.08

Wykonano pomiary ruchu.

2017.07.05

Wykonano dokumentację fotograficzną terenu w zakresie oddziaływania inwestycji.

2017.06.14

Uzyskano akceptację Zamawiającego w zakresie założeń do wykonania prognozy ruchu.

2017.05.08

Rozpoczęto wstępne opracowania projektowe oraz inwentaryzację przyrodniczą.

2017.05.04

Podpisano Umowę z Zamawiającym.

2017.02.08

Ogłoszenie przetargu

2016.12.12

Podpisanie Programu Inwestycyjnego dla planowanego zadania pn. "Przebudowa DK75 Klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz odc. I - II Etap Łącznika 'Brzeskiego' "

2016.05.23

Oddanie do użytku I-go Etapu "Łącznika Brzesko" pomiędzy autostradą A4, a drogą krajową DK94g.

AKTUALNOŚCI:

2018.02.27
Prezentacje publiczne rozwiązań projektowych - podsumowanie.

2017.11.14
Prezentacje publiczne rozwiązań projektowych.

2017.10
Uzyskano zatwierdzenie GDDKiA (Departament Studiów) dla wykonanych Analiz i Prognoz Ruchu.

2017.07-2017.08
Wykonano pomiary ruchu.

więcej w dziale "Aktualności"

Darmowy licznik odwiedzin
Tekst
Sweco Engineering Sp. z.o.o.