OPIS PROJEKTU

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz uzyskaniem decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz Koncepcji Programowej dla zadania: "Przebudowa DK75 Klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz odc. I - II Etap Łącznika 'Brzeskiego' "

Zakres projektu obejmuje:
► przygotowanie materiałów do audytu BRD ( bezpieczeństwa ruchu drogowego),
► wykonanie: studium geologiczno-inżynierskiego, opinii geotechnicznej, dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji warunków geologiczno-inżynierskich,
► wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) w tym m.in. analizy i prognozy ruchu, materiałów informacyjnych, opracowań ekonomiczno-finansowych,
► wykonanie materiałów niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach,
► wykonanie Koncepcji Programowej (KP) w tym m. in. mapy do celów projektowych, organizacji ruchu,
► wykonanie przedmiarów, kosztorysów oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z WWIORB.

Realizacja inwestycji polegającej na budowę odcinka drogi krajowej po nowym śladzie i włączeniem do istniejącej DK75. Opracowania projektowe obejmować będą m.in.:
► budowę węzła, obiektu nad istniejącą DK94g, skrzyżowań i przejazdów drogowych, budowę i przebudowę obiektów inżynierskich,
► zabezpieczenia terenu zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych (potencjalnego osuwiska) w rejonie ronda na DK94g oraz innych potencjalnych osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, przez które przebiegać ma projektowana droga krajowa,
► budowę połączeń komunikacyjnych do obsługi terenów przyległych do projektowanej drogi,
► budowę systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego,
► budowę urządzeń ochrony środowiska i wyposażenia drogi, ITS, kanałów technologicznych,
► budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym Systemu Zarządzania Ruchem,
► budowę oświetlenia drogowego,
► przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej,
► rozwiązanie powiązań komunikacji publicznej, transportu intermodalnego, a także ciągów pieszych, rowerowych i turystycznych.

Realizacja projektu wraz z budową w systemie Projektuj i Buduj przewidziana jest na lata 2020-2023.

AKTUALNOŚCI:

2018.02.27
Prezentacje publiczne rozwiązań projektowych - podsumowanie.

2017.11.14
Prezentacje publiczne rozwiązań projektowych.

2017.10
Uzyskano zatwierdzenie GDDKiA (Departament Studiów) dla wykonanych Analiz i Prognoz Ruchu.

2017.07-2017.08
Wykonano pomiary ruchu.

więcej w dziale "Aktualności"

Darmowy licznik odwiedzin
Tekst
Sweco Engineering Sp. z.o.o.